Home

Legea 270/2022

Nike Air Max 270 - Foot Locke

 1. Your Premier Source For The World's Hottest Sneakers & Apparel. Shop Select Styles Today! Shop Foot Locker And Receive Free Shipping On Orders $50+. Sneakers, Apparel, And More
 2. - Legea nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici; - Legea nr. 328/2013 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor. VICEPREȘEDINTELE PARLAMENTULUI Valeriu GHILEȚCHI Nr. 270. Chișinău, 23 noiembrie 2018. Anexa nr.1 Anexa nr.2 Anexa nr.3 Anexa nr.4.
 3. - Legea nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici; - Legea nr. 328/2013 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor. VICEPREȘEDINTELE. PARLAMENTULUI Valeriu GHILEȚCHI . Nr. 270. Chișinău, 23 noiembrie 2018. anexa nr.1. anexa nr.2 [Anexa nr.2 modificată prin LP175 din 19.12.19, MO393-399/27.12.19 art.
 4. Art. I. - Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 441-447, art. 715), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 1 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: (3) Modul și condițiile de salarizare a.
 5. Legea prevenirii EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1037 din 28 decembrie 2017 Parlamentul României adoptă prezenta lege. ART. 1 Scopul prezentei legi este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii. ART.
 6. L E G E privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270 din 23.11.2018 Monitorul Oficial nr.441-447/715 din 30.11.2018 * * * C U P R I N
 7. Prin derogare de la art. 24 alin. (3) din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se va permite conducătorilor instituțiilor de învățământ şi cadrelor didactice cu funcții de conducere din instituțiile indicate să desfășoare activitate didactică în limita de 0,5 din norma didactică. În Monitorul Oficial din 11 octombrie curent a fost.

LP270/2018 - legis.m

 1. LEGE 275 23/11/2018 - Portal Legislativ. LEGE nr. 275 din 23 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România. EMITENT
 2. - (1) Pentru calcularea, începînd cu 1 decembrie 2018, a salariilor angajaților din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se stabileşte valoarea de referință în mărime de 1500 de lei. (2) Prin derogare de la prevederile alin
 3. Legea prevenirii, legea nr. 270/2017. Legea preventiei Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1037 din 28 decembrie 2017 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1 Scopul prezentei legi este de a reglementa o serie de instrumente care sa asigure prevenirea savarsirii de contraventii
 4. Publicat : 20-06-2002 în Monitorul Oficial Nr. 79-81 art. 841. MODIFICAT. HG644 din 17.12.19, MO388-392/27.12.19 art.1009; în vigoare 27.01.20. În scopul perfecţionării remunerării muncii angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE: 1.Se aprobă
 5. tiți, în martie 2020, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a propus să fie introduse modificări în Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și reglementări privind punerea în aplicare a acesteia.Modificările au fost adoptate și iată ce-i așteaptă pe bugetari începând cu 1 septembrie
 6. Executivul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Astfel, acesta urmează a fi completat cu art. 21 1 ce va reglementa acordarea premiului anual
 7. La stabilirea sporurilor cu caracter specific se va ține cont de limita ce formează partea variabilă a salariului lunar, prevăzută în art. 11 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care include, după caz, sporul pentru performanță în limita a 10% din suma anuală a salariilor de bază la.

nr. 270/2018 cu privire la stabilirea sporului de performanță și a normelor din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 privind evaluarea cadrelor didactice manageriale. În condițiile actuale, potrivit art.16 alin. (5) din Legea nr. 270/2018, modul de stabilire a sporului de performanță se aprobă de către Guvern Sistemul nou de salarizare, adoptat prin Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, este ușor de administrat prin aplicarea coeficienților corelați cu o bază fixă de calcul, prevăzută în legea bugetară anuală. În plus, potrivit art. 12 alin. (5) din legea menționată, persoanele cu funcții d Prevederea în cauză a fost aprobată prin Legea nr. 175 din 19.12.2019 pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020, însă, cu regret, pînă la momentul actual nu a fost elaborat mecanismul de acordare a premiului anual, deși potrivit alin. (2.

LP175/2019 - legis.m

acte legislative conexe (Legea nr. 300 din 21decembrie 2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare, Legea nr. 302 din 21 decembrie 2017 cu privire la Serviciul Vamal, Legea nr. 270 din 9 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative). Elaborare 2. În sensul prezentei hotărîri, sînt utilizate noţiunile definite la art.4 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. 3. Salariul lunar al personalului din instituții pentru activitatea desfășurată pe durata normală a timpului de muncă este constituit din: 1) partea fixă, compusă din Astfel, Legea nr.270/2018 urmează a fi completată cu art. 21 1 ce va reglementa acordarea premiului anual. Personalul din unitățile bugetare, cu excepția persoanelor cu funcții de demnitate publică și personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, va putea beneficia de premiu anual pentru rezultatele. (3) din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 441-447, art. 715), cu modificările ulterioare, pentru motivarea financiară a personalului implicat în supravegherea, controlul și tratamentul infecției COVID-19, pe perioada stării de urgență în.

Amintim, acest document urma a fi adoptat în termen de șase luni de la data punerii în aplicare a modificărilor efectuate în Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar prin Legea nr.175/2019 și care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020 Monitorul Oficial 270 din 27 Martie 2018 (M. Of. 270/2018) 1. CONTRACT-CADRU din 21 martie 2018 care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 270. în cuantum integral conform Legii nr. 270/2018; 6.7. se recomandă Casei Naționale de Asigurări Sociale, autorităților publice locale, instituțiilor publice la autogestiune, care aplică Legea nr. 270/2018, menținerea pe perioada staționării a salariului conform punctului 6.6. 7. Prin derogare de la prevederile art. 85 alin Decretul Președintelui nr. 270/2018 - promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 9 din OG nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua drumuri naţionale din Români Astfel, prin Legea nr.175/2019 pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, Guvernul a intervenit cu propuneri de majorare a claselor de salarizare pentru conducătorii instituțiilor de educație timpurie, învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional tehnic

Studiem atent Legea 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar și HG 1231 privind punerea în aplicare a legii 2. Consultăm materialul didactic pregătit de specialiștii Ministerului Finanțelor, inclusiv clipul video explicativ. Articol unic. - La tabelul 1 al anexei nr. 7 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 441-447, art. 715), cu modificările ulterioare, în punctul 17 din note, alineatul al treilea va avea următorul cuprins Grupul ocupațional Funcții complexe (H) Dispozițiile prezentei anexe se extind asupra funcțiilor de specialitate, de deservire tehnică, auxiliare și muncitorești ce nu se regăsesc în celelalte anexe și care se referă și pot fi instituite în toate domeniile de activitate, în toate unitățile bugetare, conform tabelului

Fractiuni parlamentare EN. Additional control of laws. Legislative impact and the analysis of the effici Your Biggest Heel Airbag Ever. See New Styles On Nike.co Legea 270/2018 a intrat în vigoare la I decembrie 2018 nu a stabilit prevederi tranzitorii privitor la aplicarea prevederilor care se referä la volumul de muncä al cadrelor didactice. Potrivit specificului institutiei de învätämânt de toate nivelurile, la stabilirea normei didactice, planificarea se realizeazä pentru un an de studii 68. Categoriile de salarizare a angajaților școlilor sportive se stabilesc prin ordin al directorului, în conformitate cu Legea nr. 270/2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. 69. Pe parcursul anului de studii modificările la salariu se efectuează prin ordin şi se includ în lista de tarifare

Se suspendă, pe perioada stării de urgență, acțiunea art. 21 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar privind dreptul la acordarea premiilor unice. 36 . Se scutesc de taxele vamale, taxele pentru procedurile vamale și T.V.A. Legea nr. 338/1994 privind drepturile copilului; Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; Hotărârea Guvernului nr. 1231 /2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar II

Modificarile in Legea privind sistemul unitar de

 1. Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar Legea nr.239-XVI / 2008 privind transparenţa în procesul decizional Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale
 2. im a crescut cu 450 de lei. Salariul
 3. A participat la elaborarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar - art.2, 10, 11, ș.a.; Legea nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate s.a.
 4. 1. Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pentru motivarea financiară a personalului implicat în supravegherea, controlul și tratamentul infecției COVID19, pe perioada stării de urgență, se stabilește
 5. 7330/270/2018 - contestaţie creditor Legea 77 . 2489/270/2021 - cerere de valoare redusă . 5648/270/2018 - încuviinţare executare silit . 2000/270/2018 - ordonanţă de plată - OUG 11 . 2610/270/2018 - pretenţii . 5464/270/2018 - încuviinţare executare sili
 6. Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; Codul muncii Republicii Moldova; Legea Fondului de susținere a populației nr. 827/2000
 7. conform anexelor la Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se încadrează în clasele de salarizare de la 1 până la 25; în mărime de 2000 de lei - pentru personalul Serviciului de Informaţii şi Securitate, al Centrulu

Legea contabilității nr. 113/2007; Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice; Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărîreaa Guvernului nr.500/1998 Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public; Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice; Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter.

LEGE 275 23/11/2018 - Portal Legislati

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar Am avut negocieri aprinse şi insistente cu actuala guvernare privind acordarea premiului anual prevăzut de Legea nr. 270/2018. Astfel, Guvernul va aloca 520 de milioane de lei pentru premii care vor fi achitate bugetarilor, la sfârşit de an DISPUNE: 1. Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pentru motivarea financiară a personalului implicat în supravegherea, controlul și tratamentul infecției COVID-19, pe perioada stării de urgență, se stabilește: 1.1. spor lunar de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit. PL-x nr. 270/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul Românie Legea contabilității nr. 113/2007; Legea nr. 181/2014 a finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale; Hotărârea Guvernului nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. II

Protecția social-economică – SINDASP

- Legea nr. 133 din 1 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale; - Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității; - Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; - Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice Hotărârea nr. 270/2018 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, 0. abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 21 consilieri prezenți la ședință Legea nr. 325/2013 Privind testarea integrității profesionale Legea nr. 133/2016 Privind declararea averii si a intereselor personale Legea nr. 270/2018 Privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugeta Răspunsurile autorităților la declarația Federației cu privire la acțiunea art. 21 din Legea 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar privind dreptul la acordarea premiilor unice și la adresarea privind dreptul la acordarea indemnizației unice în mărime de 16.000 lei angajaților instituțiilor bugetare care s-au infectat cu Covid-1

Legea prevenirii, legea nr

In temeiul art. 16 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum si al Regulamentului-cadru cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performantä personalului din unitätile bugetare, aprobat prin Hotärîrea Guvernului nr. 1231/2018, DISPUN: 1 16 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectcrul bugetar, precurn al Regulamentului cu privire la modul de sca3ilire a sporului pentru performan!ä personalului din Aparatul preset ir:telui raionului si subdiviziunile subordonate Consiliului raional si în baza art. 53, 54 din Legea nr. 436 di

Platforma lex.justice.md este actualizată pînă la 31 mai 2019. Versiunea actualizată a Registrului de stat al actelor juridice este disponibilă la adresa: www.legis.md - Legea nr. 100 /2017 cu privire la actele normative; - Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal; - Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale; - Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar; - Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional Legea nr. 100 /2017 cu privire la actele normative; Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal; Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale; Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional

HG743/2002 - legis.m

9. Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pentru motivarea financiară a personalului din cadrul Centrelor de plasament temporar pentru persoanele vârstnice şi cu dizabilităţi (copii, adulţi) din gestiunea Agenţie (1), (2), (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, 62, 63, 64 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. art. 43, 46 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în. Decret cu privire la promulgarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 (nr. 1410-VIII, 24 decembrie 2019) 321. Legea bugetului de stat pentru anul 2020 (nr. 172, 19 decembrie 2019) 322. Decret privind promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (nr. 1409-VIII, 24 decembrie 2019) 323

Caracter: ordinar. Procedura de urgenta: da. Stadiu: Lege 270/2018. LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate. In temeiul art. [6 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum si ai Regulamentului orivire la modul de sv.aoi[ire a sporului pentru performan!ä personalului din Aparatul raionului subdiviziunile subordonate Consiliului raional în baza art. 53, 54 din Legea nr. 436 di Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; Legea nr. 16 /2008 cu privire la conflictul de interese; Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201/2009 Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Bugetarii vor primi spor salarial: modificări în sistemul

Hotărâre pentru aplicarea unor norme din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 66, 26 mai 2021) 122. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri și materiale circulante (nr. 67, 26 mai 2021 hotărârea nr. 270/2018 hotararenr. 270 din 2018-05-17 privind preluarea de catre municipiul bucuresti a documentatiei tehnico - economice pentru 15 blocuri din sectorul 6 in vederea inscrierii in programul local multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul bucurest Legea cu privire la administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006; Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public Nr. 158 din 04.07.2008. Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Citeste toata legea Comenteaza legea 6. HOTĂRÂRE nr. 280 din 8 mai 2019 privind aprobarea obiectivelor etapei a XX-a 2019 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul. Consiliul raional Făleşti. Direcția Generală Finanțe și Economie Fălești anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în cadrul Secției elaborare și administrare a bugetulu Legea bugetului de stat pe anul 2021, aprobată de Guvern. decembrie 01, 2020 0 Comment. precum și ajustarea prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și altor acte normative. Astfel, valoarea de referința generală care se aplică pentru calcularea salariilor a peste 80 mii de angajați. Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare; Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare; Acte legislative şi normative lagate de achiziţiile publice.Начало форм

Video: Legea nr.270 va contine noi prevederi / Editorial ..